Informace o zpracování osobních údajů Petr Marák Obráběčství

 

Petr Marák,IČ 02426871, se sídlem Osvobození 260, Bučovice, 68501, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadě Bučovice , Č.j.: MUB/OŽ-23788/2013 pls, (dále jen „Petr Marák“), jakožto osoba samostatně výdělečná zabývající se především výrobou a montáží průmyslových komponentů a technologických celků pro strojírenský a elektrotechnický průmysl, při správě a zpracování osobních údajů svých zákazníků plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a další podstatné informace týkající se zpracování osobních údajů.

 

Petr Marák se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: marakbuc@seznam.cz

 

Obsah:

1.      Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.

2.      Rozsah zpracování osobních údajů.

3.      Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

4.      Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

5.      Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

6.      Jaká jsou práva subjektu údajů.

7.      Uplatnění práv subjektu údajů.

 

1.    Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Petr Marák je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů a dodržování souvisejících zákonných povinností.

Kontaktní údaje a totožnost správce:

Petr Marák, IČ 02426871, se sídlem Osvobození 260, Bučovice, 68501, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadě Bučovice , Č.j.: MUB/OŽ-23788/2013 pls, e-mail: marakbuc@seznam.cz, tel.: +420 724 318 468.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

2.    Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.

Petr Marák zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění závazků ze smluv a obědnávek uzavřených se zákazníky, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů Petr Marák.

Kategorie osobních údajů, které Petr Marák zpracovává:

a)      identifikační údaje – jméno, příjmení, IČ, adresa sídla a podpis,

b)      kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo.

3.    Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

a)      pro účely smluvního plnění

-          jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníka, který má zájem o uzavření smluvního vztahu s Petr Marák za účelem poskytnutí objednaných dodávek od Petr Marák - bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít a tudíž ani provést požadované dodávky,

b)      zpracování na základě plnění zákonných povinností

-          společnost Petr Marák zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon,

c)      zpracování na základě oprávněných zájmů Petr Marák

  •          zejména za účelem uplatnění právních nároků a obhajoby oprávněných zájmů Petr Marák.

  •  

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu:

            Petr Marák nezpracovává osobní údaje na základě udělení souhlasu, ale pouze z titulu výše uvedených účelů zpracování osobních údajů.

4.    Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje zákazníků Petr Marák zpracovává po dobu, po kterou svým zákazníkům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává Petr Marák osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

Petr Marák se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je Petr Marák povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

 

 

5.    Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny Petr Marák jakožto jejich správci a pověřeným zaměstnancům společnosti Petr Marák.

Petr Marák nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem.

 

6.    Jaká jsou práva subjektu údajů (zákazníků Petr Marák )

a)      Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů

Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je na poskytování osobních údajů dán zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

b)     Právo na přístup k osobním údajům

Právo zákazníka požadovat od Petr Marák, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má zákazník, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Subjekt údajů má právo požadovat od Petr Marák kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je Petr Marák oprávněna účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

c)      Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby Petr Marák bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění správci.

d)     Právo na výmaz osobních údajů

V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je Petr Marák na základě žádosti subjektu údajů povinna osobní údaje žádajícího smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má Petr Marák právo si osobní údaje ponechat.

e)      Právo na omezení zpracování osobních údajů

Na žádost subjektu údajů je Petr Marák povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

f)       Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

V případech, kdy subjekt údajů dojde ke zjištění, že Petr Marák zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, má právo obrátit se přímo na Petr Marák s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.

g)      Právo na přenositelnost údajů

Subjekt osobních údajů může požadovat, aby jeho osobní údaje, které Petr Marák sdělil, byly předány jinému správci dle jeho požadavku. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li takovému požadavku bránit zákonná či jiná překážka.

h)     Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se subjekt údajů může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:

Úřad pro ochranu osobních údajů

plk. Sochora 27

170 00 Praha 7

tel. č.: 234 665 111

web:www.uoou.cz/

7.    Uplatnění práv subjektů údajů (zákazníků Petr Marák )

Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, Petr Marák buď e-mailovou zprávou na adresu: marakbuc@seznam.cz nebo písemně dopisem na adresu Petr Marák – Osvobození 260, Bučovice, 685 01 .

Žádosti subjektů údajů je Petr Marák povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je Petr Marák oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení Petr Marák subjekt údajů včas informuje.

 

 

Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 25. 5. 2018.


Napište nám

Jsme k dispozici od 8 do 19 hodin.

Telefon:+420 724 318 468, +420 724 222 593

Kontaktujte naši zákazníckou linku
TOPlist TOPlist

Aktualizace: 27.9.5.2016

Vitejte!